លទ្ធផលនៃការវិភាគសារធាតុចិញ្ចឹម និងបរិមាណកាល់ឡូរីដែលមាននៅក្នុងមុខម្ហូប"ឡុកឡាក់សាច់គោ" ដោយក្រុមនិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភជំនាន់ទី៩។

image not found