សេចក្តី​ណែ​នាំ​គ្លិនិក​​ស្តី​ពី​សំណុំ​សកម្មភាព​អប្បបរមា

សូមអានបន្ត

សេចក្តី​ណែ​នាំ​ប្រតិបត្តិ​​ស្តី​ពី​សំណុំ​សកម្មភាព​អប្បបរមា

សូមអានបន្ត

For more health policy documents, please click here

Lunch Time Seminar: Strengthening One Health workforce to prevent, detect, and respond to infectious disease threats

23 August 2018 By : NIPH

School of Public Health would like to inform that we organize a Lunch Time Seminar on “Strengthening One Health workforce to prevent

Management and Leadership Training-Liberated as an Interactive Training

26 July 2018 By : NIPH

Phnom Penh, NIPH conducted a Liberating Structures (LS) Workshop for the Technical Working Group of Management and Leadership Training to Health Professional Managers, Faculty Members at School of Public Health and NIPH Partners.

New Class Announcement

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី ការបើកវគ្គបង់ថ្លៃសិក្សានិងអាហារូបករណ៍ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សុខភាពសាធារណ