សេចក្តី​ណែ​នាំ​គ្លិនិក​​ស្តី​ពី​សំណុំ​សកម្មភាព​អប្បបរមា

សូមអានបន្ត

សេចក្តី​ណែ​នាំ​ប្រតិបត្តិ​​ស្តី​ពី​សំណុំ​សកម្មភាព​អប្បបរមា

សូមអានបន្ត

For more health policy documents, please click here

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីអំពីការបើកវគ្គបង់ថ្លៃសិក្សានិងអាហារូបករណ៍ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅសាលាសុខភាពសាធារណៈ

04 July 2018 By : NIPH

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពីការបើកវគ្គបង់ថ្លៃសិក្សានិងអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សុខភាពសាធារណ

Antibiotic resistance: from research to action

By : NIPH

Antibiotic resistance is a global public health threat. It is a multidisciplinary challenge to communities, patients, health services, laboratories and health policies. The 59th Colloquium of the Institute of Tropical Medicine Antwerp (ITM) and its Cambodian partners will feature the latest clini

International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-region countries (GMS-ICPH)

June 21, 2018 By : NIPH

International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-region countries (GMS-ICPH) has been held annually for 9 times. With the conference theme “Health Equity and Response of Crisis”, the 10th Annual GMS-ICPH will be held on 01-03  November 2018 by the School of Publ