​គោលការណ៍​ណែនាំ​ជាតិ​ស្តីពី​ទឹកស្អាត​និង​អនាម័យ​នៅក្នុង​មូលដ្ឋាន​ព្យាបាល និង​ថែទាំ​សុខភាព

សូមអានបន្ត

Guideline on Water, Sanitation and Hygiene in health care facilities

Read more

For more health policy documents, please click here

One Day Workshop of the School of Public Health: Public Health Preparedness for Disasters

January 31, 2019 By : NIPH

Date: Saturday, February 23, 2019
Venue: Hotel will be confirmed later
Requirem

Job Announcement: International Consultant, Strategic Plan Development for the National Institute of Public Health

January 30, 2019 By : niph

Interested candidates are requested to submit a CV, and cover letter to Mr. Dy Dimanhe and Ms. Long Sereyraksmey, at

Follow Us
Visitors
Visitor Counter