សេចក្តី​ណែ​នាំ​គ្លិនិក​​ស្តី​ពី​សំណុំ​សកម្មភាព​អប្បបរមា

សូមអានបន្ត

សេចក្តី​ណែ​នាំ​ប្រតិបត្តិ​​ស្តី​ពី​សំណុំ​សកម្មភាព​អប្បបរមា

សូមអានបន្ត

For more health policy documents, please click here

Job Announcement : Health Economist

November 14, 2018 By : niph

Position: Health Economist...

Job Announcement:Project Management Assistant

November 13, 2018 By : niph

Position: Project Management Assistant...

<

The Erasmus Mundus Joint Master Degree in Public Health in Disasters (EMJMDPHID)

November 12, 2018 By : niph

The Erasmus Mundus Joint Master Degree in Public Health in Disasters (EMJMDPHID) is a joint university educational programme organized by the Unit for Research in Emergency and Disaster of the Universidad de Oviedo (Spain), the Centre for Research on Health Care in Disasters of the Karolinska Ins