សេចក្តីជូនដំណឹង
សាលាសុខភាពសាធារណៈ នៃវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យចូលរៀនវគ្គបង់ថ្លៃ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៤
************
សូមចូលទៅកាន់ link ខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត។
សេចក្តីជូនដំណឹង៖ https://drive.google.com/file/d/1IUdjQoLI3WjlQKVw0oTW8BMnS7i8o4-p/view?usp=sharing
ពាក្យសុំចូលរៀន៖ https://drive.google.com/file/d/1aSfQkjDfRdF9fgBiFJ-MlDIBEmLcJ6R3/view?usp=sharing

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការទទួលពាក្យសុំចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ក្នុងវិស័យសុខភាពសាធារណៈ នៅសាលាសុខភាពសាធារណៈ នៃវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈ ឆ្នាំសិក្សា ២០២៣-២០២៥។ សម្រាប់ព័ត៌មានសិក្សា និងពាក្យសុំចូលរៀន អាចទាញយកបាននៅគេហទំព័រជាផ្លូវការរបស់សាលាសុខភាពសាធារណៈ។https://drive.google.com/drive/folders/1eie10KRDaPIQwwKLh3JC031PhNHFRrPU?usp=drive_link
 

School of Public Health would like to inform that we organize a Lunch Time Seminar on “Strengthening One Health workforce to prevent, detect, and respond to infectious disease threats”. This seminar aims to introduce One Health approach, SEAOHUN and its role in Cambodia and in the region. Let’s work together to prevent and combat new, emerging, and re-emerging infectious disease threats. Time and Date: September 01, 2018 12.20PM-13.20PM Phnom Kulen Room, the second floor of School of Public Health Building.

For more Information: https://goo.gl/kbiWKX

Antibiotic resistance is a global public health threat. It is a multidisciplinary challenge to communities, patients, health services, laboratories and health policies. The 59th Colloquium of the Institute of Tropical Medicine Antwerp (ITM) and its Cambodian partners will feature the latest clinical, biomedical and public health research on antibiotic resistance.

 

Experts from the Mekong region and around the world will also discuss how this research can be translated into evidence-based policy. They will also address agricultural and livestock production practices in a “One Health” approach to contain antibiotic resistance. The Colloquium will offer a platform for researchers, health professionals and policy makers to identify how key research findings can contribute to solutions and inform policy-making.

The five pillars for  the containment of antibiotic resistance identified by the Word Health Organization will be used to structure the content of the colloquium:

 • Improving awareness and understanding of antimicrobial resistance through effective communication, education and training.
 • Strengthening the knowledge and evidence base through surveillance and research.
 • Reducing the incidence of infection through effective sanitation, hygiene and infection prevention measures.
 • Optimising the use of antimicrobial medicines in human and animal health.
 • Developing the economic case for sustainable investment that takes account of the needs of all countries and to increase investment in new medicines, diagnostic tools, vaccines and other interventions.

Read More

The National institute of Public Health (NIPH) with its partner, Knowledge to Policy Centre (K2P Centre) of the American University of Beirut, a World Health Organization Collaborating Center for Evidence-Informed Policy and Practice is organizing the first Policy Fellowship Program that strives to build the capacity of policy fellows to ensure impact in the field of Health Policy and Systems Research (HPSR) in Cambodia. This program includes courses on HPSR and coaching to produce a policy brief of a priority health policy problem in Cambodia.

It is our hope that experiences and knowledge shared during the program will help to promote the use of evidence-informed decision making through building the capacity, skills, self- development and ensure the positive impact from the policy briefs at the end of the program. 

In this regard, we are calling for applicants in our country, Cambodia. You can read more details in the link below on the overall program, the course offered at NIPH and how to apply: https://bit.ly/hpsrNIPH

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី ការបើកវគ្គបង់ថ្លៃសិក្សានិងអាហារូបករណ៍ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សុខភាពសាធារណៈ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់វិទ្យាសាស្រ្ត  និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលមន្ទីរពេទ្យ  នៅសាលាសុខភាពសាធារណៈ នៃវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ https://goo.gl/Ezfqeu

សេចក្តីជូនដំណឹង
សាលាសុខភាពសាធារណៈ នៃវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យចូលរៀនវគ្គបង់ថ្លៃ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២២
************
ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ រហូតដល់ថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
************
សូមចូលទៅកាន់ link ខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត។
សេចក្តីជូនដំណឹង៖ https://bit.ly/ClassSPH2022
ពាក្យសុំចូលរៀន៖ https://bit.ly/SPH20202022

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ https://bit.ly/2VSuMhX

Term of Reference

Job Announcement

 

Position:            Project Management Assistant

Project Title:  Project “National Public Health Institute Strengthening in Cambodia” 01 August 2018 – 31 July 2019

Salary:               1,000US$/Month

Duty Station:  Phnom Penh

Duration:         12 months (Possibility to renew)

 1. Background

The National Institute of Public Health (NIPH) is a semi-autonomous public institute, which has a broad public health mandate. The NIPH mandate includes three main functions: i) laboratory, including serving as the national reference laboratory; ii) research, mainly focused on providing the Ministry of Health (MOH) with health system research and policy support; and ii) public health training, including MPH and MSc programs in Epidemiology, Nutrition and Hospital Administration.

From 01 August 2018 – 31 July 2019, the International Association of National Public Health Institutes (IANPHI), through Emory University, has provided financial support to a project namely “National Public Health Institute Strengthening in Cambodia” and has assisted NIPH in identifying additional potential partners and resources. NIPH has received additional technical and financial support from its current partners, including US-CDC in Cambodia, Institute of Tropical Medicine Antwerp (ITM), and German International Cooperation (GIZ).   

To support the project management, NIPH is seeking a qualified candidate to fill the position of Project Management Assistant who will provide overall assistance to the Project Manager on the project management and other NIPH related activities. 

The successful candidate will work for 1 year at NIPH under the supervision of Prof. Chhea Chhorvann, project director and director of NIPH.

 1. Requirements & qualification
 • Have at least master degree in the field of Public Health or health related field
 • Have at least three years of work experience in project management
 • Proven English proficiency in writing, speaking and understanding
 • Experience in writing report in English
 • Excellent oral and written communication skills
 • Willing to learn and work in a challenging environment.
 1.                Roles & responsibilities
 • Provide administrative support to the project manager
 • Monitor the progress of the project – technically and financially
 • Write report or other memos related to the report
 • Take minutes of the meetings related to the project
 • Organize meetings with staff to follow up the progress of the project’s activities
 • Regularly compile the progress of the project and report to the project manager
 • Assist in organizing or facilitating workshop or other activities that related to the project’s implementation.
 • Play a role as the correspondence between NIPH between NIPH and other stakeholders
 • Be a representative the project to attend project related meetings
 • Play secretary roles for the project supported working groups, including health system research working group working group for public health profession.
 • Interested candidates are requested to submit CV, and cover letter to Mr. Dy Dimanhe, at the National Institute of Public Health (#80, Samdach Penn Nouth Blvd, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia).

H/P 011 707 052, Tel: 023 991 697, Email: dimanche_dy@niph.org.kh

The Deadline of the application is on 24 November 2018, only short-listed applicants will be contacted

Job Announcement

Position: Epidemiologist

Hours: Full time

Location: National Institute of Public Health (Phnom Penh)

Salary: 1,000 USD/month

Contract: One year

 

National Institute of Public Health (NIPH) is a public administrative establishment, which has a broad public health mandate, which includes three main functions: i) laboratory, including serving as the national reference laboratory; ii) research, mainly focusing on providing the Ministry of Health with health system research and policy support; and iii) public health training, including MPH and MSc programs in Epidemiology, Nutrition, Health and Community Development, and Hospital Administration. More information about NIPH can be found on this website https://www.niph.org.kh/.

 

NIPH in collaboration with the Institute of Tropical Medicine Antwerp (ITM) would like to explore issues of chronic interstitial nephritis among agricultural communities (CINAC) in Cambodia.

 

Research Purpose and Objectives

 

We aim to explore association between pesticides, in particular Glyphosate, and CINAC among farmers or field workers working in the agricultural fields in Cambodia.

 

Specific Objectives

 

 1. To validate a commercially available rapid test for Creatinine, which will be used in the next project phases;
 2. To explore and document CINAC cases and the use of pesticide, in particular Glyphosate, among agricultural communities in Cambodia;
 3. To explore associations between CINAC and different type of pesticides and different levels of its exposure.

 

Roles and Responsibilities

 

The selected applicant is expected:

 • To be responsible for designing and writing up the research proposal, with the technical support from senior researchers from both NIPH and ITM;
 • To coordinate the project with a research team set up at NIPH;
 • To closely work with ITM and relevant people to develop study protocols for the studies specified in the objectives and related research documents including questionnaires, informed consents, checklists and monitoring forms, etc.;
 • To arrange and submit protocol applications to the National Ethics Committee for Human Research (NECHR) and other IRBs as needed;
 • To conduct data collection, data management, and data analysis, and write up reports or publications;
 • To provide training to other NIPH staffs in epidemiology as requested;
 • To perform additional tasks as assigned by the project coordinator. 

Minimum Qualifications and Requirements

 

 • Be a Cambodian citizen;
 • Holding Master’s Degree in Epidemiology or relevant degrees;
 • Be proficient in using statistical computing software such as, STATA, R-programming, SPSS, etc.;
 • Having at least two year work experience in public health research;
 • Having good command of English;
 • Having good interpersonal skills and being able to effectively work in group and independently;
 • Having knowledge in use of pesticides or agriculture is a plus.

 

How to apply:

Interested candidates who meet the above requirements, especially female candidates, are encouraged to apply. Please submit:

 

 • Your recent CV with
 • A cover letter and
 • Proof of English proficiency

 

To Dr Te Vannarath via email (vannarath_te@yahoo.com) by 18 August 2019. For further information, please contact Dr Te Vannarath through his email or phone number 016 524 518.  Shortlisted candidates will be contacted shortly after the application closes for an interview at NIPH.

National Institute of Public Health

Job Announcement

 

Position:           Laboratory Quality Management System (LQMS) assistant supporting ISO 15189 implementation at NCHADS Laboratory (2 staff)

Project Title:  Project “Support National Institute of Public Health’s plans to provide South-to-South ISO 15189 Technical Assistance to NCHADS Laboratory”

Budget line:    1- QMS assistant supporting ISO implementation in NCHADS, and 2- QMS assistant supporting and facilitating training in NCHADS

Salary:               (400-450US$/Month)

Duty Station:  Phnom Penh

Duration:          12months (Possibility to renew)

 

Background

 

National Public Health Laboratory (NPHL), one of the bureaus under National Institute of Public Health (NIPH) is a national reference laboratory assigned by Cambodia Ministry of Health.  NPHL provides Out Patient Department (OPD), Hematology, Biochemistry, Immunology, Virology, Microbiology services and Quality Assurance. NPHL received ISO 15189 accreditation in Feb 28, 2019 from Institute for Quality Management in Healthcare (IQMH), Canada. In addition, The NPHL has implemented laboratory improvement through the laboratory quality management system (LQMS) training program in several provincial laboratories.

After getting experience of ISO15189 accreditation, NPHL will provide technical assistant to NCHADS laboratory to achieve ISO15189 accreditation in the next two years.

Due to high demand of quality improvement of ISO Accreditation implementation, NIPH-US CDC Cooperative Agreement, is looking for a LQMS Assistant to support the implementation at NCHADS laboratory activities to obtain ISO 15189.

 

Qualification

 • Bachelor degree in science related fields, Medical Laboratory Technologist, or Technician Associate degree
 • At least one year working experience in clinical or public health laboratory
 • Knowledge of quality laboratory standards and laboratory quality management system
 • English proficiency (writing, speaking, translating)

Tasks/responsibilities

 • Assist the quality management team of NPHL and NCHADS Lab to ensure that all requirements based on ISO 15189 are fully met and updated, these include but not limited to monitor complete documentation of equipment maintenance, of temperature logs sheets, of QC logs, and Levy-Jennings charts per standard operating procedures(SOP) of NPHL and NCHADS laboratory
 • Assist and effectively coordinate between NPHL and NCHADS, and US CDC team regarding the pertinent meetings, trainings, and preparing all relevant reports.
 • Assist quality manager and lab manager to prepare all required administrative work, and project work plans.
 • Assist quality management team to prepare and perform NCHADS laboratory and NPHL Laboratory internal audits/assessments.
 • Work on other duties as assigned by the NPHL chief.
 • Make regular reports and/or presentations to the NPHL and NCHADS quality manager, and NPHL chief.

 

Other requirements

 • Willing to learn new technical and non-technical skills and share knowledge with teammates
 • Fluent in spoken and written English
 • Skilled in Microsoft Office, Excel and other basic data analysis software
 • Willing to travel to provinces for short periods
 • Good communication skills with colleagues, stakeholders, and partners

 

Interested candidates are requested to submit their CV and a cover letter to: Mr. Dy Dimanche at dimanche_dy@niph.org.kh , contact: 011 707 052.

The deadline of this application is on 14 September 2019. Only shortlisted candidates will be contacted.

 

National Institute of Public Health
Job Announcement


Position: Laboratory Quality Management System (LQMS)/ISO project assistant
Project Title: Project “Strengthening Public Health Laboratory, Workforce Development, and Health Systems Research Capacity of the Cambodian National Institute of Public Health”
Budget line: Project Assistant for LQMS/ISO
Salary: (400US$- 500US$/Month)
Duty Station: Phnom Penh
Duration: 12months (Possibility to renew)
 

Background
National Public Health Laboratory (NPHL), one of the bureaus under National Institute of Public Health (NIPH) is a national reference laboratory assigned by Cambodia Ministry of Health. NPHL provides Out Patient Department (OPD), Hematology, Biochemistry, Immunology, Virology, Microbiology services and Quality Assurance. The NPHL implements laboratory improvement through the laboratory quality management system (LQMS) training program in several provincial laboratories. In addition, NPHL is preparing to apply for the ISO 15189 accreditation in the current year.
Due to increased workload of quality improvement with ISO accreditation, coordinating LQMS project, and External Quality Assurance (EQA)/Proficiency Testing (PT) program, NIPH, under the Cooperative Agreement with US CDC, is looking for a LQMS/ISO project assistant to help support activities toward ISO 15189 requirements and to assist in coordination with LQMS project.
 

Qualification
- Bachelor degree in science related fields, or Medical Laboratory Technologist.
- One year working experience in clinical or public health laboratory
- Knowledge of standards laboratory quality management
- English proficiency (written, spoken, and translated)


Tasks/responsibilities
- Assist and work under the direction of the LQMS project coordinator to coordinate the pertinent meetings, trainings, workshops, and onsite/online mentorships.
- Assist LQMS project coordinator to prepare all required administrative work plans.
- Assist the quality management team to ensure that all requirements based on ISO 15189 are fully met and updated, these include but not limited to: monitoring and documenting of equipment maintenance, temperature logs sheets, QC logs, and Levy-Jennings charts according to corresponding standard operating procedures.
- Assist quality management team to perform laboratory internal audits or assessments and planning stages for such activities.
- Work on other duties as assigned by the NPHL chief.
- Make regular reports and/or presentations to the quality manager and NPHL chief.
Other requirements
- Willing to learn new technical and non-technical skills and share knowledge with teammates
- Fluent in spoken and written English
- Skilled in Microsoft Office; Word, Power Point, Excel and other basic data analysis software
- Willing to travel to provinces for short periods
- Good communication skills with colleagues, stakeholders, and partners


Interested candidates are requested to submit their CV and a cover letter to: Mr. Dy Dimanche at dimanche_dy@niph.org.kh , for further information regarding to technical please contact to Dr. You Vanny at yvanny@niph.org.kh .
The deadline of this application is on 30 September 2019. Only shortlisted candidates will be contacted.

National Institute of Public Health
Job Announcement

Position: Laboratory Information System Manager
Project Title: Project “Strengthening Public Health Laboratory, Workforce Development, and Health Systems Research Capacity of the Cambodian National Institute of Public Health” US CDC/GAP (CoAg. No. 1U2GGH000990-01)
Budget line: Salaries & Wages (Negotiable)
Salary: (600US$- 700US$/Month)
Duty Station: Phnom Penh
Duration: 12months (Possibility to renew)

Background
The National Public Health Laboratory (NPHL) of the National Institute of Public Health (NIPH) is a national reference laboratory assigned by the Cambodia Ministry of Health.  It is an administratively semi-autonomous institution. The NPHL has seven units, OPD, Hematology, Biochemistry, Immunology, Virology, Microbiology, and Quality Assurance unit to provide routine clinical laboratory services including hematology, biochemistry, serology and immunology. Furthermore, NPHL fills its public health mandates as a testing center for vaccine preventable disease surveillances including measles, rubella, Japanese encephalitis, and rabies surveillance in collaboration with WHO and the national expanded program on immunization (EPI). The NPHL is cooperating with the US CDC AI in implementing severe acute respiratory infection (SARI), and influenza-like illness (ILI) surveillance to detect emerging and re-emerging infectious diseases, external quality assessment (EQA) program, and Laboratory Quality Management System (LQMS) Training Program.    

The successful mission of the NPHL is essential for the prevention and control of public health event requires an efficient public health laboratory system. To address to the requirements for achieving our goal and mission, the NPHL is hiring a Laboratory Information System Manager to support in data centralizing and translate information that are generated from the system into specific public health action.

Terms of References

The Laboratory Information System Manager is expected to be in contact with the assigned officer working for US CDC, NPHL, NCHADS, and NIPH and has roles and responsibilities including the following:

`      A. Information System Development and Implementation

 1. Maintain NPHL database by identifying any existing errors (Laboratory Information System, Vaccination System, Stock Inventory Information, EQAS HIV Information System, Calibration Information System, SARI/ILI/AMR Surveillance System, etc.) and make some change and modification based on its practices.
 2. Follow-up the uses of computer system, finding bugs or errors, fix it to maximize quality of information system
 3. Provide training and onsite technical support on ‘How to use computer system’ to relevant staff.
 4. Support in data management and data analyses with the assigned NPHL team members.
 5. Support in generating periodic laboratory statistic in collaboration with the NPHL team members.
 6. Propose a meeting for distributing the produced report to stakeholders under request from chief of laboratory.
 7. Maintain information system implementation that complies with ISO 15189 accreditation.
 8. Provide administration support on information system to ensure its flexibility, responsiveness over the changes of laboratory activities and performances
 9. Initiate in developing new information system to support lab activities by request from chief of laboratory.

       B. Documents and Records Management 

 1. Implement LIS System under defined procedures and ensure staff follow the SOPs
 2. Modify and update written procedure or SOPs according to real practice adhering to quality standard
 3. Update Information System manual if there are any changes to the information system
 4. Provide training on ‘How to read new or updated SOPs’

       C. Cross-cutting Program Support

 1. Provide technical support on retrieving laboratory data when there is a request from Chief of Laboratory
 2. Manage access control system to ensure its work properly
 3. Coordinate with NIPH IT staff and IT service provider to ensure Laboratory IT infrastructure are maintained effectively
 4. Identify budget plan to improve current information system
 5. Any other tasks assigned by Chief of Laboratory

Qualifications:

 • Bachelor’s degree or higher in Information Technology, computer science or a related field of study.
 • Two or more years of relevant experience in information technology and database development.
 • Experience in designing and building management information system in PHP & MySQL Database.
 • Strong computer skill including Ms. Word, Excel and Power Point is preferred
 • Experience in analyzing data and making report in English is preferred.
 • Monitoring and evaluation experience is preferred.
 • Experience in document control is preferred.
 • Experience in ICT training is preferred.
 • Experience in web-hosting management is preferred.
 • Experience in health system is a plus.
 • Good proficiency in English both writing and speaking is a plus.

Interested candidates are requested to submit CV, and cover letter to Mr. Dy Dimanche, at National Institute of Public Health (#80, Samdach Penn Nouth (289), Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia). H/P 011 707 052, Tel: 023 991 697, Email: dimanche_dy@niph.org.kh, for technical information please contact to Dr. Chau Darapheak, Email: cpheak18@gmail.com.

The Deadline of the application is on 18th October 2019, only shortlisted applicants will be contacted.

National Institute of Public Health
Job Announcement

Position: Finance and Accounting Technical Assistant
Hours: Full time
Salary: (600US$- 800US$/Month)
Duty Station: Phnom Penh
Duration: One year with possible extension, starting as soon as possible

Background
The National Institute of Public Health (NIPH) is a semi-autonomous public institute, with a broad public health mandate. The NIPH mandate consists of three main functions. First, it serves as the national reference laboratory. Second, its technical bureau provides the Ministry of Health (MOH) with evidence-based advice in various fields, based on health policy and systems research. Finally, it provides public health training, including MPH and MSc programs in Epidemiology, Nutrition, Hospital Administration, and Community Health and Development. 
NIPH in collaboration with the Institute of Tropical Medicine Antwerp (ITM) received 5-year grant from the Belgian government to support NIPH capacity building. NIPH capacity in planning and managing research, in particular financial planning, management and accounting, has been found to be limited. Further improvement in this capacity will ensure effective implementation of research projects and resulting best research outcomes. Therefore, NIPH is looking for a full-time Finance and Accounting Technical Assistant to help improve NIPH capacity in planning and managing research projects. 

Scope of Work
The successful candidate will work closely with NIPH accounting and financial management team under the direct supervision of Head of Accounting Bureau. Basically, s/he will assist NIPH research project management, accounting and finance team to perform the following tasks:

 • Set up adequate financial controls to maintain propriety and proper accountability of expenditures; 
 • Ensure that the financial transactions be properly authorized, recorded with adequate supporting documents, filed, maintained and easily extracted for reporting and auditing purposes; 
 • Monitor budgets and expenditures and contribute to preparation of budget revision;
 • Prepare project financial reports, statement and submit to Project Director for clearance and NIPH as required;
 • Establish a computer-based monitoring system for expenditures
 • Check and ensure that all procurement process and expenditures of the projects be in line with the NIPH and donors’ financial regulations and procedures, including using correct budget lines;
 • Provide and interpret financial information;
 • Liaise with auditors to ensure annual monitoring is carried out;
 • Develop external relationships with appropriate contacts, e.g. auditors, solicitors and bankers
 • Carry out any financial tasks  related to organization of conferences, workshops, and training; and other financial assignments as requested by the Project Director.

Requirements & qualification

 • A Bachelor’s degree in accounting or related field. Higher level qualification in related field is a plus
 • At least 3 years relevant work experience in accounting and financial management. Experience with donor funded projects, in particular Belgian and EU funded project(s) will be an added advantage
 • Sound knowledge and understanding of accounting theory, concepts and principles, combined with proven practical skills in financial and cost accounting reporting, business planning, work programming, budgeting, financial management and audit, with ability to understand different financial reports and ledgers;
 • Demonstrated experience in procurement and preparation of financial reports and budget variance analysis;
 • Strong communication skills (in English), both written and oral
 • Strong problem solving, conceptual, and analytical skills;
 • Good interpersonal skills;
 • Experience using financial software and MS Office applications is a must;
 • Ability to work under pressure; flexibility in handling a number of concurrent assignments, including project management skills.

Interested candidates are requested to submit a CV along together with a cover letter to NIPH director, Prof Chhea Chhorvann, by email to lsereyraksmey@niph.org.kh or at the National Institute of Public Health (Lot #80, Samdach Penn Nouth Blvd, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia) before 06 December 2019. For further information, please contact to Miss Long Sereyraksmey through the above email or phone no. 012 266 015. Only short-listed candidates will be contacted for further interview. 

National Institute of Public Health
Job Announcement

Position: Financial Management Advisor
Hours: Part-time (5 working days/month)
Duty Station: Phnom Penh
Duration: 4 months, starting as soon as possible 

Background
The National Institute of Public Health (NIPH) is a semi-autonomous public institute, with a broad public health mandate. The NIPH mandate consists of three main functions. First, it serves as the national reference laboratory. Second, its technical bureau provides the Ministry of Health (MOH) with evidence-based advice in various fields, based on health policy and systems research. Finally, it provides public health training, including MPH and MSc programs in Epidemiology, Nutrition, Hospital Administration, and Community Health and Development. 

NIPH in collaboration with the Institute of Tropical Medicine Antwerp (ITM) received 5-year grant from the Belgian government to support NIPH capacity building. NIPH capacity in planning and managing research, in particular financial planning, management and accounting, has been found to be limited. Further improvement in this capacity will ensure effective implementation of research projects and resulting best research outcomes. Therefore, NIPH is looking for a consultant/consulting firm to fill the position of part-time Financial Management Advisor to help improve NIPH capacity in planning and managing research projects. 

Scope of Work
The successful candidate will work closely with NIPH management and accounting team under the direct supervision of Project Director. In general, s/he will assist NIPH in developing financial regulations externally funded projects and provide technical support to NIPH in setting up an effective financial management and accounting system. More specifically, s/he will undertake the following roles and responsibilities:

 • Review existing operational budgetary processes, identify process gaps, recommend and implement process improvements;
 • Identify and collate all existing internal or external policies related standard operating procedures (SOPs) for financial system;
 • Define and develop the NIPH financial regulations for externally funded projects and related SOPs, including overhead policy, travel cost policy, and consultancy fees policy;
 • Develop the formulation of the expenditure framework and linkage with the budget lines. 
 • Guide better budget documentation, including through inclusion of forwarding year estimates, macroeconomic outlook, macro-fiscal targets, and sector strategies;
 • Guide and improve revenue and expenditure recording and monitoring system of NIPH and projects; and
 • Provide hands-on functional training to Budget and Planning staff in preparing budget documentation and reports. 
   

Requirements & qualification

 • Master Degree in Finance, Accounting, Economics or related field;
 • Proven work experience as a finance consultant or advisor or similar role;
 • Demonstrated knowledge and experience in developing financial Standard Operation Procedures (SOPs);
 • At least 5 years of preceding work experience with governments or development partners on Public Financial Management (PFM) reform, design and implementation and management restructuring. Relevant international experience will be considered as an advantage;
 • Hands-on experience with accounting software;
 • Excellent interpersonal, mentoring, facilitation, and communication skills are motivated.
 • Confidentiality;
 • Proven English proficiency in both written and speaking;
 • Willing to work under pressure. 

Interested individuals/firms are requested to submit a CV along together with a cover letter (and if applicant is a group of experts/firm, please also submit the profile of the group/firm) to NIPH director, Prof Chhea Chhorvann, by email to lsereyraksmey@niph.org.kh or at the National Institute of Public Health (Lot #80, Samdach Penn Nouth Blvd, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia) before 06 December 2019. For further information, please contact to Miss Long Sereyraksmey through the above email or phone no. 012 266 015.

Only short-listed candidates will be contacted for further interview. 

Position: Laboratory Quality Management System (LQMS)/ISO Project Assistant
Project Title: Project “Strengthening Public Health Laboratory, Workforce Development, and Health Systems Research Capacity of the Cambodian National Institute of Public Health”
Budget line: Project Assistant for LQMS/ISO
Salary: (400US$- 500US$/Month)
Duty Station: Phnom Penh
Duration: 12months (Possibility to renew)

Background: 

National Public Health Laboratory (NPHL), one of the bureaus under National Institute of Public Health (NIPH) is a national reference laboratory assigned by Cambodia Ministry of Health. NPHL provides Out Patient Department (OPD), Hematology, Biochemistry, Immunology, Virology, Microbiology services and Quality Assurance. The NPHL implements laboratory improvement through the laboratory quality management system (LQMS) training program in several provincial laboratories. In addition, NPHL is preparing to apply for the ISO 15189 accreditation in the current year. Due to increased workload of quality improvement with ISO accreditation, coordinating LQMS project, and External Quality Assurance (EQA)/Proficiency Testing (PT) program, NIPH, under the Cooperative Agreement with US CDC, is looking for a LQMS/ISO project assistant to help support activities toward ISO 15189 requirements and to assist in coordination with LQMS project.

Duties:

 • Assist and work under the direction of the LQMS project coordinator to coordinate the pertinent meetings, trainings, workshops, and onsite/online mentorships.
 • Assist LQMS project coordinator to prepare all required administrative work plans.
 • Assist the quality management team to ensure that all requirements based on ISO 15189 are fully met and updated, these include but not limited to: monitoring and documenting of equipment maintenance, temperature logs sheets, QC logs, and Levy-Jennings charts according to corresponding standard operating procedures.
 • Assist quality management team to perform laboratory internal audits or assessments and planning stages for such activities.
 • Work on other duties as assigned by the NPHL chief.
 • Make regular reports and/or presentations to the quality manager and NPHL chief

Qualifications:

 • Bachelor degree in science related fields, or Medical Laboratory Technologist.
 • One year working experience in clinical or public health laboratory
 • Knowledge of standards laboratory quality management
 • English proficiency (written, spoken, and translated)

Other requirements:

 • Willing to learn new technical and non-technical skills and share knowledge with teammates
 • Fluent in spoken and written English
 • Skilled in Microsoft Office; Word, Power Point, Excel and other basic data analysis software
 • Willing to travel to provinces for short periods
 • Good communication skills with colleagues, stakeholders, and partners

Interested candidates are requested to submit their CV and a cover letter to: Mr. Dy Dimanche at dimanche_dy@niph.org.kh
The deadline of this application is on 24 August 2020. Only shortlisted candidates will be contacted.

វិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈត្រូវការជ្រើសរើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាសម្រាប់ឆ្នាំ២០២ ចំនួន២០នាក់ ដើម្បី​បំពេញតួនាទីដូចខាងក្រោម៖

១-រដ្ឋបាល និងលេខាធិការ        ចំនួន ០៨នាក់

២-គណនេយ្យករ                    ចំនួន ០៣នាក់

៣-ជាងទឹក ភ្លើង                    ចំនួន ០១នាក់

៤-អ្នកបើកបរ                        ចំនួន ០៥នាក់

៥-អ្នកសំអាត                        ចំនួន ០២នាក់

លក្ខណៈសម្បត្តិជ្រើសរើស៖

-មានចំណេះដឹង ឬជំនាញទៅតាមតួនាទីខាងលើ

-មានស្មារតីធ្វើការងារជាក្រុម

-កិរិយាមាយាទសមរម្យ

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប ដោយបិទរូបថត និងភ្ជាប់ជាមួយសញ្ញាបត្រ ឬ​វិញ្ញាបនបត្រ(ប្រសិនបើមាន) មកកាន់ការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈ ឬផ្ញើមកកាន់​អ៉ីម៉ែល​yuksamphas@yahoo.com ឱ្យបានមុនថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។

បេក្ខជនដែលត្រូវជ្រើសរើសនឹងទទួលបានសារ ឬទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទដើម្បីធ្វើសម្ភាសន៍។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 012 88 11 60 / 076 77 77 257 តាមរយៈអ៉ីម៉ែល sundyna@niph.org.kh / yuksamphas@yahoo.com

National Institute of Public Health - School of Public Health
Job Announcement


Position: Lecturer for "Community Assessment" at the School of Public Health of the National Institute of Public Health


Background
The School of Public Health (SPH) at the National Institute of Public Health (NIPH) was established in 2007 to train students on Master of Public Health (MPH), Master of Science in Epidemiology (MSc Epi), MSc in Nutrition, Master of Hospital Administration (MHA) and a new track, Master of Health and Community Development (MHCD). In the coming Semester 02 (May – November 2021), the SPH-NIPH needs a Cambodian qualified lecturer, to jointly teach and support students in the Community Assessment. The course is fitted for those with knowledge and experience on the application of participatory methods, Participatory Learning and Action (PLA) or Participatory Rural Appraisal (PRA), and the synthesis of participation with practice. 

Qualification

 • Cambodian nationality with Master degree in community health, community development, primary health care, community public health or health related fields. PhD degree in the relevant fields will be given a priority
 • Fluent in English is preferable
 • At least 3-year experiences in community work or relevant fields, and teaching experience will be an asset
 • Good personalities and good communication, team work, professional commitment and responsibility
 • Willing to learn new things and improve their knowledge and skills (i.e. teaching methodology)
 • Planning and organization skills are crucially important requirement 

Tasks/responsibilities

 • Developing and preparing the lessons plans and teaching materials according to the course syllabus
 • Providing the update and relevant reading materials to students
 • Lecturing according to a given schedule and time allocation in the course
 • Performing student assessment in their teaching courses (i.e. assignment, group work, in-class exam)
 • Returning the scoring sheet of the teaching course on time required by the School
 • Participating in SPH semester meeting regularly or workshops and training
 • Conforming to the rules and regulation set by the School


Interested candidates are requested to submit their CV and a cover letter to: Ms. Heng Sotheara, SPH Academic Coordinator at hengsotheara@niph.org.kh or 012 298 908
The deadline of this application is on 15 March 2021. Only shortlisted candidates will be contacted.

Job announcement

Position:        Assistant for External Quality Assessment Program COVID-19 Testing

Project Title:  Project “COVID-19 Response”

Budget line:    Salaries & Wages (Negotiable)

Salary:             (500USD- 550USD/Month)

Duty Station:  National Institute of Public Health, Phnom Penh

Duration:         12months (Possibility to renew)

 

 1. Background of the National Public Health Laboratory

The National Institute of Public Health (NIPH) is a governmental organization in the Ministry of Health (MoH), Cambodia. NIPH is the representative body of the MoH providing public health education and laboratory services, training and research to improve the health of the Cambodian people. The National Reference Laboratory (NRL) of NIPH provides Out Patient Department (OPD), Hematology, Biochemistry, Immunology, Virology, Microbiology services and Quality Assurance. In addition, NPHL coordinates External Quality Assessment (EQA) program include serology, microbiology, biochemistry and blood bank proficiency testing panels to National, provincial and private laboratories in Cambodia and we also coordinate on the HIV External Quality assessment program to the Voluntary Confidential Counseling Testing (VCCT) centers and HIV testing services (HTS) sites.

NIPH has been at the frontline of the Covid-19 pandemic response since the first case confirmed in January 2020. Under the directory of the Ministry of Health (MoH), the National Reference Laboratory (NRL) at NIPH has been working closely with Centers for Disease Control and Prevention (CDC), other Health Departments, and the Provincial Health Departments in collaboration with the Institute Pasteur in Cambodia (IPC) and World Health Organization (WHO) to conduct laboratory testing to support response to the COVID-19 pandemic in Cambodia. After one year and a half of providing testing of SARS-CoV-2, the number of testing at NRL increases from 600 to 4500 samples per day in average.

Currently, there are 10 laboratories performing testing of SARS-CoV2, four are at the national level and another six subnational. In order to ensure the accuracy and reliable lab results from all PCR lab testing site, EQA program has to be regularly performed and followed up. In collaboration with WHO, two times of EQA panel for SARS-CoV2 testing has been distributed with 100% of correct results. This program has become main activities that enable NRL to ensure the accrued of lab results.

 1. Hiring position
  In collaboration with WHO, NIPH is looking for hiring an Assistant to support EQA program for Covid-19 testing in the project of COVID-19 response.
 1.  Roles and Responsibility of the position

The incumbent will:
A. Assist on the implementation and management of External Quality Assessment Programs
     1. Participate in preparation and development of proficiency testing (PT) panels and quality controls (QC) samples provided by NRL for SARS-CoV2 testing labs.
     2. Assist on packaging, shipping, and distribution of PT panels and QC samples for local and overseas EQA program.
     3. Collect and analyze data from participating laboratories in the EQA program.
     4. Prepare and distribute reports to participating laboratories in the EQA program.
     5. Assist EQA team to develop corrective actions, as needed for laboratories participating in the EQA program.
B. Maintain Quality Management (QM) Documents
     1. Maintain and update NRL document control system.
     2. Assist EQA team to develop, standard operating procedures (SOPs), work instruction and other management monitoring tool.
     3. Assist EQA team to review and update standard operating procedures (SOPs), work instruction and other management monitoring tool.
C. Others
     1. Work on other duties assigned by NIPH management team.
     2. Report to Covid-19 Response project coordinator, Head of QA unit, and/or Chief of NRL.

 1.  Qualifications:

1. Bachelor degree in science related fields, Medical Laboratory Technologist.
2. One year working experience in clinical or public health laboratory.
3. Knowledge of laboratory quality management.
4. Experience in writing technical documents and meeting reports.
5. Experience in analyzing EQA/PT and making report in English is preferred.
6. Experience in conducting corrective action is preferred.
7. Willing to learn new skills and share knowledge with teammates.
8. Fluent in speaking and writing in English.
9. Skill in Microsoft Office, internet, and basic data analysis.

 

Application Information

Interested candidates are requested to submit CV, and cover letter to Mr. Dy Dimanche, at National Institute of Public Health (#80, Samdach Penn Nouth (289), Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia).

H/P 011 707 052, Tel: 023 991 697, Email: dimanche_dy@niph.org.kh

The Deadline of the application is on 30 July 2021, only short-listed applicants will be contacted

NIPH is looking for a Data Management, Coordination Officer, Influenza Surveillance for Severe Acute Respiratory Infection (SARI) and Influenza Like Illness (ILI) Surveillance System (Influenza Surveillance Officer).

For more information on the position offered, please follow this link:

https://bit.ly/3vSb2Mj

To receive more information and submit candidature, please submit your CV and Cover letter to Mr. Dimanche Dy at dimanche_dy@niph.org.kh

The deadline of this application is on 08 November 2021. Only shortlisted candidates will be contacted.

វិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកមន្ទីរពិសោធន៍ម្នាក់​ ដើម្បីបំរើការងារផ្នែកសេវាជំងឺក្រៅរបស់មន្ទីរពិសោធន៍បង្អែកជាតិ។

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូល: https://drive.google.com/file/d/18ldcVWpk5SMsQrEkdBaJzxWuCUO6-kAm/view?usp=sharing

ព័ត៌មានលម្អិតសូម ទំនាក់ទំនង លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត សរ កញ្ញា តាមរយៈ អ៊ីម៉ែល skanaha@niph.org.kh ឬ លេខទូរស័ព្ទ ០១១​​ ៩១ ៩១ ៤៧

សូមធ្វើការដាក់ពាក្យអោយបានមុនថ្ងៃទី ២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹង
ការជ្រេីសរេីសបុគ្គលិកសម្រាប់វិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណ:
************
សូមចូលទៅកាន់ link ខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត។
សេចក្តីជូនដំណឹង៖ https://drive.google.com/file/d/1SePSOk-gNPmF6ej094dDyfAXsJWxK6xo/view?usp=sharing
ពាក្យសុំចូលរៀន៖ https://drive.google.com/file/d/1mVBQ7nirR0yozf2dLHYgdSr-JTcc-hL1/view?usp=sharing