លទ្ធផលនៃការវិភាគសារធាតុចិញ្ចឹម និងបរិមាណកាល់ឡូរីដែលមាននៅក្នុងមុខម្ហូប«ញាំត្រយូងចេកសាច់មាន់»

image not found

លទ្ធផលនៃការវិភាគសារធាតុចិញ្ចឹម និងបរិមាណកាល់ឡូរីដែលមាននៅក្នុងមុខម្ហូប«ញាំត្រយូងចេកសាច់មាន់» ដោយក្រុមការងារ នៅមន្ទីរពិសោធន៍ផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភ និងក្រុមនិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភជំនាន់ទី៩ នៅសាលាសុខភាពសាធារណៈ នៃវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈ។