សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីអំពីការជ្រើសរើសមន្ទីរពិសោធន៍ឲ្យចូលរួមកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី

 NPHL    March 2, 2020

 

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីអំពីការជ្រើសរើសមន្ទីរពិសោធន៍ឲ្យចូលរួមកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី " ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពមន្ទីរពិសោធន៍ជំនាន់ទី៤"

Announcement on Selecting Labs to Participate in "Lab Quality Management System - 4th Generation"

PDF available at: https://bit.ly/3akRyUI