សមិទ្ធិផលនៃវឌ្ឍនភាពយុទ្ធនាការចាក់វាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ-19​ នៅ​ ប្រទេសកម្ពុជា - Achievements of Progress of Covid-19 Vaccination Campaign in Cambodia