សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី ការបើកវគ្គបង់ថ្លៃសិក្សានិងអាហារូបករណ៍ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សុខភាពសាធារណៈ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់វិទ្យាសាស្រ្ត  និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលមន្ទីរពេទ្យ  នៅសាលាសុខភាពសាធារណៈ នៃវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ https://goo.gl/Ezfqeu