សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី ការបើកវគ្គបង់ថ្លៃសិក្សានិងអាហារូបករណ៍ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សុខភាពសាធារណៈ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់វិទ្យាសាស្រ្ត  និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលមន្ទីរពេទ្យ  នៅសាលាសុខភាពសាធារណៈ នៃវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ https://goo.gl/Ezfqeu

សេចក្តីជូនដំណឹង
សាលាសុខភាពសាធារណៈ នៃវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យចូលរៀនវគ្គបង់ថ្លៃ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២២
************
ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ រហូតដល់ថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
************
សូមចូលទៅកាន់ link ខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត។
សេចក្តីជូនដំណឹង៖ https://bit.ly/ClassSPH2022
ពាក្យសុំចូលរៀន៖ https://bit.ly/SPH20202022

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ https://bit.ly/2VSuMhX