សេចក្តីជូនដំណឹង
សាលាសុខភាពសាធារណៈ នៃវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យចូលរៀនវគ្គបង់ថ្លៃ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៤
************
សូមចូលទៅកាន់ link ខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត។
សេចក្តីជូនដំណឹង៖ https://drive.google.com/file/d/1IUdjQoLI3WjlQKVw0oTW8BMnS7i8o4-p/view?usp=sharing
ពាក្យសុំចូលរៀន៖ https://drive.google.com/file/d/1aSfQkjDfRdF9fgBiFJ-MlDIBEmLcJ6R3/view?usp=sharing